Meniu Închide

Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor

DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea
Procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor
În baza art. 56, art. 57 alin. (1) lit. f), alin. (2)-(4), art. 58, art. 60-78, art.
80, art. 83 şi art. 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor),
văzând prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 365/2002
privind comerţul electronic, republicată, cu modificări ulterioare, precum şi
raportat la celelalte dispoziţii legale aplicabile privind prelucrarea datelor cu
caracter personal,
în considerarea atribuţiilor legale ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind soluţionarea plângerilor având
ca obiect pretinse încălcări ale dreptului la viaţă intimă, familială şi privată
prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în contextul prelucrărilor
transfrontaliere,
în baza Referatului Biroului plângeri nr. 3.265 din 22 mai 2018 privind
necesitatea adoptării unei proceduri de soluţionare a plângerilor,
În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (5) şi (6), ale art. 10 alin. (1) lit. a)-d) şi
f), ale art. 12 şi 147
-148
din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
aprobat prin Hotărârea Biroului Permanent al Senatului nr. 16/2005, cu
modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.
Art. 1
Se aprobă Procedura de primire şi soluţionare a plângerilor, prevăzută în
anexa nr. 1, precum şi formularul de plângere în format electronic, prevăzut
în anexa nr. 2.
Art. 2
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziţii contrare se
abrogă.
Art. 4
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Ancuţa Gianina Opre
ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de primire şi soluţionare a
plângerilor
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)În exercitarea atribuţiilor sale legale, Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în
continuare ANSPDCP, primeşte, analizează şi soluţionează plângeri legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal care intră sub incidenţa
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor), denumit în continuare RGPD, sau a altor dispoziţii legale
aplicabile în domeniul protecţiei dreptului la viaţă intimă, familială şi privată
prin prelucrarea datelor personale, inclusiv în sectorul comunicaţiilor
electronice şi al comerţului electronic.
(2)Prezenta procedură se aplică numai în cadrul activităţii de soluţionare a
plângerilor care intră în competenţa compartimentului/compartimentelor de
specialitate cu atribuţii în acest sens, conform Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr.
16/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Alte petiţii şi cereri decât cele menţionate la alin. (2) se soluţionează de
către compartimentele sau persoanele desemnate ca având atribuţii în acest
sens, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile. Orice alt tip de corespondenţă
trimisă către ANSPDCP, care nu îndeplineşte condiţiile unei petiţii în sensul
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
233/2002, cu modificările ulterioare, se clasează, fără a se transmite un
răspuns.
Art. 2
Plângerile pot fi adresate de orice persoană vizată identificată conform
prevederilor din prezenta procedură, care consideră că prelucrarea datelor
sale cu caracter personal încalcă prevederile legale în vigoare, în special în
cazul în care reşedinţa sa obişnuită, locul său de muncă sau presupusa
încălcare se află sau, după caz, are loc pe teritoriul României.
CAPITOLUL II: Condiţii procedurale privind adresarea unei
plângeri admisibile
Art. 3
(1)Plângerile adresate ANSPDCP trebuie formulate în scris, în limba română
sau engleză, cu respectarea condiţiilor prevăzute de RGPD, de alte dispoziţii
legale aplicabile, precum şi de prezenta procedură.
(2)Plângerile pot fi depuse la registratura generală de la sediul ANSPDCP sau
pot fi transmise prin poştă, inclusiv cea electronică, ori prin utilizarea
formularului electronic, disponibil pe pagina de internet a ANSPDCP.
Plângerile primite se înregistrează în registrul general al ANSPDCP, primind
număr şi dată, şi se repartizează compartimentului/compartimentelor de
specialitate.
(3)Plângerile se înaintează personal sau prin reprezentant, cu anexarea
împuternicirii emise în condiţiile legii de un avocat sau a procurii notariale,
după caz.
(4)Plângerile pot fi depuse şi de către mandatarul persoanei vizate care este
soţ sau rudă până la gradul al doilea inclusiv. În cazul soţilor sau rudelor
până la gradul al doilea inclusiv, se anexează o declaraţie pe propria
răspundere semnată de petiţionar, iar în cazul altor persoane, se anexează
procura notarială.
(5)În cazul în care plângerea este depusă prin intermediul unui organism, al
unei organizaţii, al unei asociaţii sau fundaţii fără scop patrimonial, acestea
trebuie să dovedească faptul că au fost constituite legal, cu un statut ce
prevede obiective de interes public, şi că sunt active în domeniul protecţiei
drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia
datelor lor cu caracter personal. În acest caz, la plângere se anexează
inclusiv împuternicirea avocaţială sau procura notarială de reprezentare,
după caz, conform alin. (3), din care să rezulte limitele mandatului acordat
de persoana vizată, precum şi statutul
organismului/organizaţiei/asociaţiei/fundaţiei, precum şi dovezi privind
activitatea acestora în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor
persoanelor vizate în ceea ce priveşte protecţia datelor lor cu caracter
personal.
Art. 4
(1)Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor este obligatorie
furnizarea următoarelor date ale petiţionarului: nume, prenume, adresă
poştală de domiciliu sau de reşedinţă. În cazul în care plângerea este depusă
electronic este obligatorie furnizarea adresei de poştă electronică a
petiţionarului.
(2)În cazul plângerilor înaintate prin reprezentant, în afara datelor
petiţionarului menţionate la alin. (1), este obligatorie şi furnizarea
următoarelor date ale reprezentantului: nume şi prenume/denumire, adresă
poştală de corespondenţă/sediu, adresă de poştă electronică, număr de
telefon, număr de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă este
cazul.
(3)Pentru primirea şi înregistrarea valabilă a plângerilor este obligatorie
furnizarea datelor de identificare ale operatorului reclamat sau a persoanei
împuternicite reclamate, precum nume şi prenume/denumire, adresă/sediu,
sau cel puţin a informaţiilor disponibile deţinute de petiţionar, în vederea
identificării acestora.
(4)Plângerile trimise se semnează olograf sau electronic, iar în cazul petiţiilor
trimise electronic care nu pot fi semnate, ANSPDCP poate solicita confirmarea
corectitudinii datelor transmise electronic.
Art. 5
(1)La depunerea plângerilor este obligatorie precizarea detaliată a obiectului
acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar la nivelul operatorului
reclamat sau al persoanei împuternicite reclamate, după caz, a informaţiilor
disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi
concludente, în măsura în care le deţine.
(2)În cazul în care, anterior depunerii plângerii la ANSPDCP, petiţionarul a
introdus pe rolul instanţelor judecătoreşti o acţiune cu acelaşi obiect şi cu
acelaşi operator sau persoană împuternicită, aduce aceste aspecte la
cunoştinţa ANSPDCP. În caz afirmativ, în plângere se menţionează denumirea
instanţei şi numărul dosarului respectiv.
Art. 6
(1)În cazul plângerilor care au ca obiect încălcarea dreptului la viaţă intimă,
familială şi privată în domeniul comunicaţiilor electronice şi comerţului
electronic, în afara datelor prevăzute la art. 4, este obligatorie menţionarea
numărului/numerelor de telefon sau fax, a adresei/adreselor de poştă
electronică ori a adresei/adreselor de IP care au legătură cu obiectul
plângerii, după caz.
(2)În cazul plângerilor care au ca obiect încălcarea dreptului la viaţă intimă,
familială şi privată prin transmiterea de comunicări comerciale nesolicitate,
prin servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, este obligatorie
anexarea mesajelor originale primite de petiţionar printr-o metodă care să
permită identificarea expeditorului respectivei comunicări, mesaje care
trebuie conservate, pe cât posibil, în sistemul electronic utilizat de petiţionar.
Art. 7
(1)Petiţionarii şi, după caz, reprezentanţii acestora îşi asumă răspunderea că
toate informaţiile furnizate prin depunerea plângerilor sunt reale şi corecte.
(2)Petiţionarii pot solicita păstrarea confidenţialităţii anumitor date cu
caracter personal, menţionate în mod expres, furnizate prin plângere, cu
excepţia situaţiilor în care, pentru soluţionarea corespunzătoare a obiectului
plângerilor depuse, datele de identificare ale petiţionarului trebuie să fie
dezvăluite către entitatea reclamată.
(3)Petiţionarii au posibilitatea de a utiliza modelele de plângere puse la
dispoziţie de ANSPDCP.
(4)Primirea plângerilor la ANSPDCP şi analizarea acestora este, de regulă,
gratuită.
(5)În cazul în care plângerile sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în
special din cauza caracterului lor repetitiv, ANSPDCP poate percepe o taxă
rezonabilă, bazată pe costurile administrative, sau poate refuza să le trateze.
Sarcina de a demonstra caracterul evident nefondat sau excesiv al cererii
revine ANSPDCP.
Art. 8
(1)Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere
ANSPDCP, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei competente
pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, care le-au fost
încălcate.
(2)În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiţie cu acelaşi obiect şi
având aceleaşi părţi, ANSPDCP poate dispune suspendarea sau/şi clasarea
plângerii, după caz.
(3)Instanţa competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei
împuternicite de operator ori de la reşedinţa obişnuită a persoanei vizate.
Cererea este scutită de taxă de timbru.
CAPITOLUL III: Condiţii privind analizarea şi soluţionarea
plângerilor
Art. 9
(1)În cazul în care petiţionarul nu furnizează datele, informaţiile şi
documentele solicitate potrivit prevederilor legale aplicabile şi prezentei
proceduri, ANSPDCP înştiinţează, în scris, petiţionarul asupra faptului că
plângerea depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură
pentru a fi calificată ca o plângere admisibilă, în termen de cel mult 45 de
zile de la înregistrare, potrivit legii.
(2)În cazul în care se constată că informaţiile din plângere sau documentele
transmise sunt incomplete sau insuficiente, ANSPDCP solicită persoanei
vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în
vederea efectuării unei investigaţii. Un nou termen de cel mult 45 de zile
curge de la data completării plângerii.
(3)ANSPDCP informează persoana vizată în legătură cu evoluţia sau cu
rezultatul investigaţiei întreprinse, în termen de trei luni de la data la care sa comunicat acesteia că plângerea este admisibilă potrivit alin. (1) sau (2).
Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva ANSPDCP.
(4)Dacă este necesară efectuarea unei investigaţii mai amănunţite sau
coordonarea cu alte autorităţi de supraveghere în conformitate cu art. 57
alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecţia datelor, ANSPDCP
informează persoana vizată în legătură cu evoluţia investigaţiei, din trei în
trei luni, până la finalizarea acesteia.
(5)Rezultatul investigaţiei se aduce la cunoştinţa persoanei vizate în termen
de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia. Art. 11 din prezenta
procedură se aplică în mod corespunzător.
Art. 10
(1)Plângerile în care nu se precizează datele de identificare ale petiţionarilor,
obligatorii conform art. 4, sunt considerate anonime şi se clasează cu această
menţiune, fără a se formula un răspuns petiţionarilor.
(2)Plângerile care nu au un obiect clar determinat, precum şi plângerile care
nu respectă condiţiile prevăzute de art. 3 se resping ca fiind inadmisibile.
Petiţionarii sunt informaţi în scris cu privire la necesitatea respectării
condiţiilor de admitere a plângerii, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) sau
(2).
(3)În cazul în care plângerile se referă la aspecte care nu intră în sfera de
competenţă materială sau teritorială a ANSPDCP, acestea se resping ca fiind
inadmisibile. Petiţionarii sunt informaţi în scris, în termenul prevăzut la art. 9
alin. (1).
Art. 11
(1)În cazul în care un petiţionar adresează mai multe plângeri, pentru
reclamarea aceleiaşi chestiuni, acestea se conexează, petiţionarul urmând să
primească un singur răspuns care face referire la toate petiţiile primite.
(2)În cazul în care petiţionarul revine cu o nouă plângere prin care reclamă
aceleaşi aspecte semnalate într-o petiţie anterioară la care a primit răspuns,
plângerea se anexează la prima petiţie şi se clasează, fără a se mai trimite
un răspuns petiţionarului.
Art. 12
În cazul nerespectării de către ANSPDCP a dispoziţiilor art. 9, persoana vizată
se poate adresa secţiei de contencios administrativ a tribunalului competent,
după parcurgerea procedurii prealabile prevăzute de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Recursul se judecă de curtea de apel competentă. În toate cazurile,
instanţele competente sunt cele din România.
Art. 13
(1)În cazul în care, pentru soluţionarea plângerilor primite, devin incidente
prevederile RGPD referitoare la mecanismele de cooperare şi coerenţă, se
aplică în mod corespunzător dispoziţiile RGPD şi documentele emise de
Comitetul European pentru Protecţia Datelor.
(2)În cazurile prevăzute la alin. (1) este posibilă transmiterea datelor
personale, a informaţiilor şi dovezilor prezentate de către petiţionar către alte
autorităţi de supraveghere şi/sau către Comitetul European pentru Protecţia
Datelor, în vederea soluţionării plângerii respective potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
Art. 14
Investigaţiile pentru soluţionarea plângerilor se desfăşoară în conformitate cu
procedura de efectuare a investigaţiilor, aprobată prin decizie a preşedintelui
ANSPDCP, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXA nr. 2:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
BD. G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR. 28-30
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA, COD POŞTAL 010336
Tel: +40.31.805.9211; Fax:+40.31.805.9602
www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro
PLÂNGERE
Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2016/679
Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
I.Modalitatea de depunere a plângerii*:
Personal |_|
Prin reprezentant |_|
Avocat |_|
Vă rugăm să anexaţi împuternicirea avocaţială*: Anexă
Organism/Organizaţie/Asociaţie/Fundaţie – fără scop patrimonial |_|
Vă rugăm să anexaţi împuternicirea avocaţială sau procura notarială de
reprezentare, statutul organizaţiei, precum şi dovezi privind activitatea în
domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate în ceea ce
priveşte protecţia datelor lor cu caracter personal*:
– Anexă
Alt reprezentant |_|
Vă rugăm să anexaţi procura notarială de reprezentare sau declaraţia pe
proprie răspundere a petiţionarului*:
– Anexă
Info: În cazul soţilor sau rudelor până la gradul al doilea inclusiv, se
anexează o declaraţie pe proprie răspundere semnată de petiţionar, iar în
cazul altor persoane, se anexează procura notarială.
II.Date de identificare petiţionar*:
Numele* …………………………………..
Prenumele* ………………………………
Adresa de domiciliu sau de reşedinţă:
Ţara* …………………………
Localitate, Judeţ/Sector* …………………………………….
Stradă* …………………………………….
Număr* ……………..
Info: În cazul în care nu este alocat un număr poştal, se completează „FN”
(„fără număr”).
Scară, Etaj, Apartament …………………
Adresă de e-mail* …………………………..
Info: Adresa de e-mail este obligatorie pentru comunicarea numărului de
înregistrare a plângerii şi pentru trimiterea răspunsului, dacă se optează la
finalul prezentului formular pentru această variantă.
Număr telefon …………………………………
III.Date de identificare reprezentant*:
Numele* …………………………………..
Prenumele* ………………………………
Denumirea* ………………………………
Adresa:
Ţara* …………………………
Localitate, Judeţ/Sector* …………………………………….
Stradă* …………………………………….
Număr* ……………..
Info: În cazul în care nu este alocat un număr poştal, se completează „FN”
(„fără număr”).
Scară, Etaj, Apartament …………………
Adresă de e-mail* …………………………..
Număr telefon* ………………….
Număr fax …………………………
Cod de identificare fiscală ……………….
Număr înregistrare registrul asociaţiilor şi fundaţiilor* …………………
IV.Operatorul reclamat/Persoana împuternicită reclamată*
Persoană fizică |_|
Numele …………………………………..
Prenumele ………………………………
Persoană juridică |_|
Denumirea ………………………………
Adresa:
Ţară …………………………
Localitate, Judeţ/Sector …………………………………….
Strada …………………………………….
Număr ……………..
Scară, Etaj, Apartament …………………
Adresă de e-mail …………………………..
Număr telefon ………………….
Număr fax …………………………
Website …………………………….
Cod de identificare fiscală ……………….
Număr înregistrare registrul asociaţiilor şi fundaţiilor* …………………
Alte informaţii de identificare ……………………………..
Info: Această rubrică se completează în special în cazul în care nu este
cunoscută identitatea exactă a operatorului/persoanei împuternicite.
V.Domeniul în care a avut loc încălcarea reclamată*
Selectaţi unul sau mai multe domenii (prin folosirea tastei CTRL)
Alte servicii ale societăţii informaţionale
Altele din domeniul financiar-bancar
Asigurări
Birouri de credit
Cercetare ştiinţifică/istorică
Altele |_|
Vă rugăm să completaţi: ……………………………………………
VI.Obiectul plângerii*
1.Încălcarea unui drept |_|
Selectaţi unul sau mai multe drepturi (prin folosirea tastei CTRL)
Dreptul la informare
Dreptul de acces
Dreptul la rectificare
2.Încălcarea principiilor de prelucrare |_|
3.Încălcarea condiţiilor de legalitate a prelucrării |_|
4.Încălcarea securităţii prelucrării |_|
5.Altele |_|
Vă rugăm să completaţi: ……………………………………………
Vă rugăm să descrieţi obiectul plângerii*: …………………………………
Vă rugăm să anexaţi dovezi*: …………………………………………………..
– Anexă
Vă rugăm să descrieţi demersurile întreprinse la nivelul
operatorului/persoanei împuternicite pentru soluţionarea plângerii*:
………………………
Vă rugăm să anexaţi dovezi: …………………………………………………….
– Anexă
VII.Acţiuni judiciare*
Vă rugăm să precizaţi dacă aţi introdus pe rolul instanţelor judecătoreşti o
acţiune cu acelaşi obiect şi acelaşi operator/aceeaşi persoană împuternicită*:
DA |_|
Denumirea instanţei …………………………………………
Numărul dosarului ………………..
NU |_|
VIII.Plângeri anterioare
Vă rugăm să precizaţi dacă v-aţi mai adresat ANSPDCP sau altei autorităţi de
supraveghere dintr-un stat membru cu o plângere cu acelaşi obiect:
La ANSPDCP |_|
Precizaţi numărul de înregistrare şi data depunerii plângerii
……………………….
La altă autoritate de supraveghere |_|
Precizaţi denumirea autorităţii de supraveghere, numărul şi data depunerii
plângerii ……………………………………..
IX.Modalitate de răspuns*
Vă rugăm să precizaţi modalitatea în care doriţi să primiţi răspuns:
PRIN E-MAIL |_|
…………………………………………….
PRIN POŞTĂ |_|
Vă rugăm să completaţi adresa poştală de corespondenţă:
……………………………….
DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ DATELE ŞI INFORMAŢIILE
COMPLETATE ÎN PREZENTUL FORMULAR SUNT REALE ŞI CORECTE. |_|
DATA* SEMNĂTURA ELECTRONICĂ
Nu deţin semnătură electronică |_|
Formularul completat integral se salvează în sistemul dvs. şi ulterior se
trimite ataşat pe adresa plangere[at]dataprotection.ro. Precizăm că
formularul cu anexe nu trebuie să depăşească 15 Mb.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 600 din data de 13 iulie 2018

[sursa: https://www.dataprotection.ro/]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *