Meniu Închide

Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal

DECIZIE nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal . Având în vedere necesitatea asigurării unei protecţii eficiente a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt supuse prelucrării, în special în cazul anumitor operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter
personal care prezintă riscuri pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, datorită naturii datelor prelucrate,
scopului prelucrării, caracterului specific al categoriilor de persoane vizate sau mecanismelor utilizate pentru
prelucrarea datelor,
ţinând cont de art. 35 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare Regulamentul
general privind protecţia datelor, care prevede că, având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi
scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este
susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul efectuează,
înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operaţiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecţiei datelor cu
caracter personal.
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (3) din Regulamentul general privind protecţia datelor, referitoare la
cazurile în care se impune, în mod special, evaluarea impactului asupra protecţiei datelor,
luând în considerare art. 35 alin. (4) din Regulamentul general privind protecţia datelor, care prevede că
autoritatea de supraveghere întocmeşte şi publică o listă a tipurilor de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul
cerinţei de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, pe care o comunică Comitetului
european pentru protecţia datelor, coroborat cu art. 35 alin. (6) din Regulamentul general privind protecţia
datelor,
având în vedere art. 35 alin. (10) din Regulamentul general privind protecţia datelor, care prevede că atunci când
prelucrarea în temeiul art. 6 alin. (1) litera c) sau e) din acelaşi regulament are un temei juridic în dreptul Uniunii
sau al unui stat membru sub incidenţa căruia intră operatorul, iar dreptul respectiv reglementează operaţiunea de
prelucrare specifică sau setul de operaţiuni specifice în cauză şi deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra
protecţiei datelor ca parte a unei evaluări a impactului generale în contextul adoptării respectivului temei juridic,
art. 35 alin. (1)-(7) din Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică, cu excepţia cazului în care
statele membre consideră că este necesară efectuarea unei astfel de evaluări înaintea desfăşurării activităţilor de
prelucrare.
Ţinând cont de art. 35 alin. (11) din Regulamentul general privind protecţia datelor, care prevede că, acolo unde
este necesar, operatorul efectuează o analiză pentru a evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate cu
evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, cel puţin atunci când are loc o modificare a riscului reprezentat de
operaţiunile de prelucrare,
luând în considerare art. 63 din Regulamentul general privind protecţia datelor, care prevede că, pentru a
contribui la aplicarea coerentă a regulamentului în întreaga Uniune, autorităţile de supraveghere cooperează între
ele şi, după caz, cu Comisia prin mecanismul pentru asigurarea coerenţei,
ţinând cont de art. 64 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecţia datelor, potrivit căruia Comitetul
european pentru protecţia datelor emite un aviz de fiecare dată când o autoritate de supraveghere competentă
intenţionează să adopte lista de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul cerinţei de efectuare a unei evaluări a
impactului asupra protecţiei datelor,
având în vedere considerentul (71) al Regulamentului general privind protecţia datelor, persoana vizată ar trebui
să aibă dreptul de a nu face obiectul unei decizii, care poate include o măsură, care evaluează aspecte personale
referitoare la persoana vizată, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată şi care produce efecte juridice
care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi refuzul automat
al unei cereri de credit online sau practicile de recrutare pe cale electronică, fără intervenţie umană. O astfel de
prelucrare include „crearea de profiluri”, care constă în orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal prin evaluarea aspectelor personale referitoare la o persoană fizică, în special în vederea analizării sau
preconizării anumitor aspecte privind randamentul la locul de muncă al persoanei vizate, situaţia economică,
starea de sănătate, preferinţele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locaţia sau deplasările,
atunci când aceasta produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă. Cu toate acestea, luarea de decizii pe baza unei astfel de prelucrări, inclusiv crearea de
profiluri, ar trebui permisă în cazul în care este autorizată în mod expres în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
care se aplică operatorului, inclusiv în scopul monitorizării şi prevenirii fraudei şi a evaziunii fiscale, desfăşurate în
conformitate cu reglementările, standardele şi recomandările instituţiilor Uniunii sau ale organismelor naţionale de
supraveghere, şi în scopul asigurării securităţii şi fiabilităţii unui serviciu oferit de operator sau în cazul în care
este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator sau în cazul în
care persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimţământul. În orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să facă
obiectul unor garanţii corespunzătoare, care ar trebui să includă o informare specifică a persoanei vizate şi
dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană, de a-şi exprima punctul de vedere, de a primi o explicaţie privind
decizia luată în urma unei astfel de evaluări, precum şi dreptul de a contesta decizia. O astfel de măsură nu ar
trebui să se refere la un copil.
Având în vedere considerentul (75) al Regulamentului general privind protecţia datelor, potrivit căruia riscul
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare şi de
gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de
natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt
sau fraudă a identităţii, pierdere financiară, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu
caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt
dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială; persoanele vizate ar putea fi private de drepturile şi
libertăţile lor sau împiedicate să îşi exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal; datele cu caracter
personal prelucrate sunt date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile
filozofice, apartenenţa sindicală; sunt prelucrate date genetice, date privind sănătatea sau date privind viaţa
sexuală sau privind condamnările penale şi infracţiunile sau măsurile de securitate conexe; sunt evaluate aspecte
de natură personală, în special analizarea sau previzionarea unor aspecte privind randamentul la locul de muncă,
situaţia economică, starea de sănătate, preferinţele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul,
locaţia sau deplasările, în scopul de a se crea sau de a se utiliza profiluri personale; sunt prelucrate date cu
caracter personal ale unor persoane vulnerabile, în special ale unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare
de date cu caracter personal şi afectează un număr larg de persoane vizate,
având în vedere considerentul (84) al Regulamentului general privind protecţia datelor, potrivit căruia, pentru a
favoriza respectarea dispoziţiilor prezentului regulament în cazurile în care operaţiunile de prelucrare sunt
susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul ar trebui să fie
responsabil de efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor, care să estimeze, în special,
originea, natura, specificitatea şi gravitatea acestui risc. Rezultatul evaluării ar trebui luat în considerare la
stabilirea măsurilor adecvate care trebuie luate pentru a demonstra că prelucrarea datelor cu caracter personal
respectă prezentul regulament. În cazul în care o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor arată că
operaţiunile de prelucrare implică un risc ridicat, pe care operatorul nu îl poate atenua prin măsuri adecvate sub
aspectul tehnologiei disponibile şi al costurilor implementării, ar trebui să aibă loc o consultare a autorităţii de
supraveghere înainte de prelucrare.
Având în vedere considerentul (89) al Regulamentului general privind protecţia datelor, potrivit căruia Directiva
95/46/CE a prevăzut o obligaţie generală de a notifica prelucrarea datelor cu caracter personal autorităţilor de
supraveghere, obligaţia respectivă, deşi generează sarcini administrative şi financiare, nu a contribuit întotdeauna
la îmbunătăţirea protecţiei datelor cu caracter personal. Prin urmare, astfel de obligaţii de notificare generală
nediferenţiată ar trebui să fie abrogate şi înlocuite cu proceduri şi mecanisme eficace care să pună accentul, în
schimb, pe acele tipuri de operaţiuni de prelucrare susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor fizice prin însăşi natura lor, prin domeniul lor de aplicare, prin contextul şi prin scopurile lor.
Astfel de tipuri de operaţiuni de prelucrare pot fi cele care presupun, în special, utilizarea unor noi tehnologii sau
care reprezintă un nou tip de operaţiuni, pentru care nicio evaluare a impactului asupra protecţiei datelor nu a
fost efectuată anterior de către operator ori care devin necesare dată fiind perioada de timp care s-a scurs de la
prelucrarea iniţială.
Având în vedere considerentul (90) al Regulamentului general privind protecţia datelor, operatorul ar trebui să
efectueze, înainte de prelucrare, o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor, în scopul evaluării gradului
specific de probabilitate a materializării riscului ridicat şi gravitatea acestuia, având în vedere natura, domeniul de
aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi sursele riscului. Respectiva evaluare a impactului ar trebui să
includă, în special, măsurile, garanţiile şi mecanismele avute în vedere pentru atenuarea riscului respectiv, pentru
asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi pentru demonstrarea conformităţii cu prezentul regulament.
Având în vedere considerentul (91) al Regulamentului general privind protecţia datelor, evaluarea impactului
asupra protecţiei datelor ar trebui să se aplice, în special, operaţiunilor de prelucrare la scară largă, care au drept
obiectiv prelucrarea unui volum considerabil de date cu caracter personal la nivel regional, naţional sau
supranaţional, care ar putea afecta un număr mare de persoane vizate şi care sunt susceptibile de a genera un
risc ridicat, de exemplu, din cauza sensibilităţii lor, în cazul în care, în conformitate cu nivelul atins al cunoştinţelor
tehnologice, se foloseşte la scară largă o tehnologie nouă, precum şi altor operaţiuni de prelucrare care
generează un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, în special în cazul în care operaţiunile
respective limitează capacitatea persoanelor vizate de a-şi exercita drepturile. Ar trebui efectuată o evaluare a
impactului asupra protecţiei datelor şi în situaţiile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul
luării de decizii care vizează anumite persoane fizice în urma unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a
aspectelor personale referitoare la persoane fizice, pe baza creării de profiluri pentru datele respective, sau în
urma prelucrării unor categorii speciale de date cu caracter personal, a unor date biometrice sau a unor date
privind condamnările penale şi infracţiunile sau măsurile de securitate conexe. Este la fel de necesară o evaluare
a impactului asupra protecţiei datelor pentru monitorizarea la scară largă a zonelor accesibile publicului, mai ales
în cazul utilizării dispozitivelor optoelectronice sau pentru orice alte operaţiuni în cazul în care autoritatea de
supraveghere competentă consideră că prelucrarea este susceptibilă de a genera un risc ridicat pentru drepturile
şi libertăţile persoanelor vizate, în special deoarece acestea împiedică persoanele vizate să exercite un drept sau
să utilizeze un serviciu ori un contract sau deoarece acestea sunt efectuate în mod sistematic la scară largă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal nu ar trebui considerată a fi la scară largă în cazul în care prelucrarea se
referă la date cu caracter personal de la pacienţi sau clienţi de către un anumit medic, un alt profesionist în
domeniul sănătăţii sau un avocat. În aceste cazuri, o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor nu ar trebui
să fie obligatorie.
Având în vedere considerentul (92) al Regulamentului general privind protecţia datelor, potrivit căruia în unele
circumstanţe ar putea fi rezonabil şi util din punct de vedere economic ca o evaluare a impactului asupra
protecţiei datelor să aibă o perspectivă mai extinsă decât cea a unui singur proiect, de exemplu, în cazul în care
autorităţi sau organisme publice intenţionează să instituie o aplicaţie sau o platformă de prelucrare comună sau în
cazul în care mai mulţi operatori preconizează să introducă o aplicaţie comună sau un mediu de prelucrare comun
în cadrul unui sector sau segment industrial sau pentru o activitate orizontală utilizată la scară largă,
având în vedere considerentul (94) al Regulamentului general privind protecţia datelor, potrivit căruia, în cazul în
care o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor arată că prelucrarea ar genera, în absenţa garanţiilor,
măsurilor de securitate şi mecanismelor de atenuare a riscului un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, iar operatorul consideră că riscul nu poate fi atenuat prin mijloace rezonabile sub aspectul
tehnologiilor disponibile şi al costurilor implementării, autoritatea de supraveghere ar trebui să fie consultată
înainte de începerea activităţilor de prelucrare. Un astfel de risc ridicat este susceptibil să fie generat de anumite
tipuri de prelucrare, precum şi de amploarea şi frecvenţa prelucrării, care pot duce şi la producerea unor prejudicii
sau pot atinge drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. Autoritatea de supraveghere ar trebui să răspundă cererii
de consultare într-un anumit termen. Cu toate acestea, lipsa unei reacţii din partea autorităţii de supraveghere în
termenul respectiv ar trebui să nu aducă atingere niciunei intervenţii a autorităţii de supraveghere în conformitate
cu sarcinile şi competenţele sale prevăzute în prezentul regulament, inclusiv competenţa de a interzice operaţiuni
de prelucrare. Ca parte a acestui proces de consultare, rezultatul unei evaluări a impactului asupra protecţiei
datelor efectuate cu privire la prelucrarea în cauză poate fi transmis autorităţii de supraveghere, în special
măsurile avute în vedere pentru a atenua riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.
Având în vedere Ghidul privind evaluarea impactului asupra protecţiei datelor (DPIA) şi stabilirea dacă o
prelucrare este „susceptibilă să genereze un risc ridicat” în sensul Regulamentului 2016/679 (WP 248, revizuit),
adoptat de Grupul de lucru Articolul 29 în data de 4 octombrie 2017 şi aprobat de Comitetul European pentru
Protecţia Datelor, inclusiv precizările referitoare la sintagma „pe scară largă” şi „monitorizare sistematică”,
având în vedere că lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei
datelor nu are caracter exhaustiv,
luând în considerare Avizul Comitetului European pentru Protecţia Datelor nr. 19 din 25 septembrie 2018,
comunicat pe data de 2 octombrie 2018, privind proiectul listei de operaţiuni pentru care este necesară realizarea
evaluării impactului asupra protecţiei datelor [art. 35 alin. (4) din Regulamentul general privind protecţia datelor]
întocmit de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
în baza Referatului Biroului relaţii internaţionale nr. 134 din 15 octombrie 2018 cu privire la proiectul de Decizie
privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (5) şi (6) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 102/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin
Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite
prezenta decizie.
Art. 1
(1)Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal de către operatori este obligatorie în
special în următoarele cazuri:
a)prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a
aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, şi care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în
mod similar într-o măsură semnificativă;
b)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, opiniile politice,
confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate, a datelor genetice, a datelor
biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea, viaţa sexuală sau
orientarea sexuală ale unei persoane fizice sau a datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi
infracţiuni;
c)prelucrarea datelor cu caracter personal având ca scop monitorizarea sistematică pe scară largă a unei zone
accesibile publicului, cum ar fi supravegherea video în centre comerciale, stadioane, pieţe, parcuri sau alte
asemenea spaţii;
d)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal ale persoanelor vulnerabile, în special ale minorilor şi
ale angajaţilor, prin mijloace automate de monitorizare şi/sau înregistrare sistematică a comportamentului,
inclusiv în vederea desfăşurării activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate;
e)prelucrarea pe scară largă a datelor cu caracter personal prin utilizarea inovatoare sau implementarea unor
tehnologii noi, în special în cazul în care operaţiunile respective limitează capacitatea persoanelor vizate de a-şi
exercita drepturile, cum ar fi utilizarea tehnicilor de recunoaştere facială în vederea facilitării accesului în diferite
spaţii;
f)prelucrarea pe scară largă a datelor generate de dispozitive cu senzori care transmit date prin internet sau prin
alte mijloace (aplicaţii „Internetul lucrurilor”, cum ar fi smart TV, vehicule conectate, contoare inteligente, jucării
inteligente, oraşe inteligente sau alte asemenea aplicaţii);
g)prelucrarea pe scară largă şi/sau sistematică a datelor de trafic şi/sau de localizare a persoanelor fizice (cum ar
fi monitorizarea prin Wi-Fi, prelucrarea datelor de localizare geografică a pasagerilor în transportul public sau alte
asemenea situaţii) atunci când prelucrarea nu este necesară pentru prestarea unui serviciu solicitat de persoana
vizată.
(2)Prin excepţie de la alin. (1), evaluarea impactului asupra protecţiei datelor nu este obligatorie atunci când
prelucrarea efectuată în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (c) sau (e) din Regulamentul general privind protecţia datelor
are un temei juridic în dreptul Uniunii sau în dreptul intern şi deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra
protecţiei datelor ca parte a unei evaluări generale a impactului în contextul adoptării actelor normative
respective.
Art. 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
Ancuţa Gianina Opre
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 919 din data de 31 octombrie 2018

[sursa: https://www.dataprotection.ro]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *