Meniu Închide

Procedura din 9 octombrie 2018 de efectuare a investigaţiilor

Procedura din 9 octombrie 2018 de efectuare a investigaţiilor
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
În exercitarea atribuţiilor de control prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările
ulterioare, de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor), precum şi de celelalte acte normative aplicabile din domeniul protecţiei
datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
denumită în continuare ANSPDCP, efectuează investigaţii, cu respectarea prevederilor
prezentei proceduri.
Art. 2
Investigaţiile se pot efectua:
a)din oficiu;
b)la plângere.
Art. 3
Investigaţiile din oficiu se pot efectua:
a)la propunerea compartimentelor cu atribuţii de control ale ANSPDCP;
b)la propunerea preşedintelui sau vicepreşedintelui ANSPDCP, printr-o rezoluţie scrisă;
c)la propunerea celorlalte compartimente din cadrul ANSPDCP;
d)ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal;
e)pentru verificarea unor date şi informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, obţinute de către ANSPDCP din alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri,
inclusiv pe baza sesizărilor sau a informaţiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere
sau de la o altă autoritate publică;
f)în vederea cooperării internaţionale, precum şi cu celelalte autorităţi de supraveghere din
statele membre, în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv în cadrul
operaţiunilor comune şi al acordării de asistenţă reciprocă.
Art. 4
(1)Propunerea de efectuare a unei investigaţii din oficiu se face printr-o notă motivată care
cuprinde entitatea supusă investigaţiei, avizată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele
ANSPDCP.
(2)În cazul plângerilor, efectuarea investigaţiilor pentru soluţionarea acestora se aprobă prin
rezoluţia scrisă a preşedintelui ANSPDCP care poate delega această atribuţie şefului
compartimentului de specialitate.
Art. 5
(1)Investigaţiile din oficiu se declanşează potrivit prevederilor legale aplicabile, în conformitate
cu condiţiile prevăzute de prezenta procedură, şi se efectuează pentru verificarea unor date şi
informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, obţinute de către ANSPDCP din
alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri. Datele şi informaţiile pot fi obţinute din
surse cum ar fi: corespondenţa primită de ANSPDCP, mass-media, accesarea reţelei de
internet, documentele de constatare întocmite în urma efectuării altor investigaţii sau alte
documente de la nivelul ANSPDCP, activităţile de cooperare cu entităţi de drept public sau
privat ori cu autorităţi de supraveghere din străinătate.
(2)Investigaţiile din oficiu se pot efectua şi sub formă de audituri privind protecţia datelor.
Art. 6
(1)Investigaţiile se pot efectua şi pentru soluţionarea plângerilor primite de ANSPDCP, în
conformitate cu prezenta procedură.
(2)Analizarea şi soluţionarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire
şi soluţionare a plângerilor, aprobată prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.
Art. 7
Ca urmare a transmiterii notificărilor de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal,
investigaţiile se efectuează în baza unei note întocmite de titularul de lucrare, avizată de şeful
ierarhic/şeful compartimentului de specialitate/înlocuitorul acestuia şi aprobată de preşedintele
ANSPDCP/înlocuitorul acestuia.
Art. 8
În cadrul investigaţiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de prelucrare
a datelor cu caracter personal.
Art. 9
(1)Personalul de control al ANSPDCP are dreptul să efectueze investigaţii şi este împuternicit
prin decizie a preşedintelui ANSPDCP.
(2)Personalul de control al ANSPDCP se legitimează pe baza legitimaţiei de control. Se interzice
personalului de control să utilizeze legitimaţia de control în afara atribuţiilor de serviciu pentru
care a fost desemnat.
(3)În cazul investigaţiilor efectuate pe teren este obligatorie şi emiterea unei împuterniciri în
care să fie indicat numele/denumirea entităţii controlate.
Art. 10
Şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de control nominalizează persoanele care
vor efectua investigaţia şi stabileşte data sau perioada efectuării acesteia.
Art. 11
Personalul de control desemnat să facă parte din echipa
Actele de control (adresa de anunţare a entităţii controlate şi împuternicirea, după caz) şi
celelalte documente (ordinele de deplasare şi referatul de deplasare, dacă este cazul) se
întocmesc în prealabil de către titularul desemnat şi se supun spre avizare/semnare şefului
ierarhic şi spre semnare/aprobare preşedintelui ANSPDCP sau înlocuitorilor acestora, după caz.
Art. 14
(1)Investigaţiile pot fi efectuate cu înştiinţarea entităţii controlate sau se pot desfăşura
inopinat, fără anunţarea în prealabil în scris a entităţii controlate.
(2)În cazurile în care investigaţia este efectuată cu înştiinţarea entităţii controlate, aceasta se
efectuează începând cu data şi ora anunţate de ANSPDCP.
Art. 15
ANSPDCP poate amâna sau suspenda efectuarea investigaţiei, inclusiv la solicitarea entităţii
controlate, pentru motive justificate.
Art. 16
(1)Investigaţiile pot fi efectuate pe teren, la sediul autorităţii ori în scris.
(2)Modalitatea de efectuare a unei investigaţii la sediul autorităţii ori în scris se stabileşte de
către şeful ierarhic/înlocuitorul acestuia prin rezoluţie scrisă.
CAPITOLUL II: Efectuarea investigaţiilor pe teren
Art. 17
(1)Investigaţiile pe teren constau în verificări efectuate la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau
alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea entitatea controlată sau locaţii care au legătură cu
prelucrarea în cauză, după caz.
(2)În cadrul investigaţiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP desfăşoară
următoarele activităţi:
a)deplasarea la sediul/domiciliul/punctul de lucru sau alte locaţii unde îşi desfăşoară activitatea
entitatea controlată;
b)prezentarea legitimaţiei de control şi a împuternicirii, după caz, reprezentanţilor entităţii
controlate, care vor asigura participarea persoanelor competente să dea relaţii/informaţii în
domeniul controlat. Persoanele desemnate de entitatea controlată/responsabilul pentru
protecţia datelor participă la efectuarea controlului, prin furnizarea informaţiilor şi a
documentelor solicitate de către echipa de control, şi semnează actele de control încheiate;
c)în situaţiile prevăzute de lege, prezentarea autorizaţiei judiciare emise de către preşedintele
Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta;
d)solicitarea înregistrării ordinului de deplasare şi a împuternicirii, dacă este cazul;
e)înscrierea în registrul de control al entităţii controlate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, dacă este cazul;
f)prezentarea obiectivelor investigaţiei;
g)verificarea tuturor aspectelor care au legătură cu obiectul investigaţiei prin solicitarea
oricăror informaţii legate de obiectivele controlului;
h)verificarea oricărui document, echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor necesare
desfăşurării investigaţiei;
i)ridicarea documentelor, în copie certificată de către entitatea controlată, sau a înregistrărilor
relevante care au legătură cu obiectul controlului şi anexarea acestora la procesul-verbal de
constatare/sancţionare;
j)întocmirea procesului-verbal de constatare/sancţionare, prin evidenţierea situaţiilor
prezentate de entitatea controlată, a declaraţiilor reprezentanţilor acesteia şi a constatărilor
proprii şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau a altor tipuri de măsuri corective, după
caz;
k)aplicarea sancţiunii amenzii în situaţia în care cuantumul acesteia nu depăşeşte echivalentul
în lei al sumei de 300.000 euro;
l)aplicarea măsurilor corective prevăzute de lege;
m)întocmirea planului de remediere în situaţiile prevăzute de lege;
n)formularea recomandărilor necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, după caz;
o)înmânarea/comunicarea către entitatea controlată a copiei procesului-verbal de
constatare/sancţionare.
(3)În cadrul investigaţiilor efectuate pe teren, personalul de control al ANSPDCP are
următoarele obligaţii:
a)să ţină legătura cu ANSPDCP şi să comunice în principal şefului ierarhic sau înlocuitorului
acestuia orice situaţie deosebită intervenită care are legătură cu realizarea controlului;
b)să aibă un comportament decent în relaţia cu entitatea controlată;
c)în realizarea investigaţiei, personalul de control poate solicita asistenţă din partea organelor
de poliţie. Solicitarea de asistenţă poate interveni anterior investigaţiei în condiţiile în care
există indicii privind o posibilă opoziţie la investigaţie sau pe parcursul acesteia;
d)să păstreze secretul profesional pe termen nelimitat asupra informaţiilor confidenţiale sau
clasificate la care a avut acces.
Art. 18
În situaţia în care reprezentantul legal al entităţii controlate nu este prezent în timpul efectuării
investigaţiei, acesta are obligaţia de a desemna în scris sau de a împuternici o
persoană/persoane care să reprezinte entitatea controlată.
Art. 19
În cadrul investigaţiei, entitatea controlată are, în principal, următoarele obligaţii:
a)să permită personalului de control, fără întârziere, începerea şi derularea investigaţiei şi să
asigure suportul necesar personalului de control;
b)să asigure accesul personalului de control în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la
orice echipament, mijloc sau suport de prelucrare/stocare a datelor, în vederea efectuării
verificărilor necesare desfăşurării investigaţiei, inclusiv la cele care pot fi accesate la distanţă;
c)să pună la dispoziţia personalului de control orice informaţii şi documente indiferent de
suportul de stocare, necesare desfăşurării investigaţiei, inclusiv copii de pe acestea;
d)să pună la dispoziţia ANSPDCP documentele solicitate, certificate pentru conformitate cu
originalul;
e)să furnizeze într-o formă completă documentele, informaţiile, înregistrările şi evidenţele
solicitate, precum şi orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidenţial al
acestora, în condiţiile legii;
f)să permită personalului de control utilizarea echipamentelor de înregistrare şi stocare
audiovideo/foto ori de câte ori echipa de control consideră că este necesar în cadrul derulării
activităţii de control.
Art. 20
(1)În situaţia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea
atribuţiilor, ANSPDCP poate solicita autorizarea judiciară, dată prin încheiere de către
preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta, în condiţiile
legii.
(2)Autorizarea judiciară pentru efectuarea investigaţiei se solicită de către compartimentul cu
atribuţii de reprezentare în instanţă pe baza documentelor puse la dispoziţie de către
compartimentul/compartimentele cu atribuţii de control.
(3)O copie a autorizaţiei judiciare pentru efectuarea investigaţiei se comunică entităţii
controlate înainte de începerea investigaţiei.
(4)Încheierea privind autorizarea judiciară poate fi atacată cu contestaţie la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia nu este
suspensivă de executare.
(5)În cazul în care investigaţia trebuie desfăşurată, inclusiv simultan, în mai multe spaţii
deţinute de către entitatea controlată, ANSPDCP va introduce o singură cerere, instanţa
pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se
desfăşoare investigaţia.
(6)În toate situaţiile investigaţia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua după
ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează investigaţia sau a
reprezentantului său. Investigaţia poate continua şi după ora 18,00 numai cu acordul
persoanei la care se efectuează aceasta sau a reprezentantului său.
(7)Identificarea şi păstrarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor
Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările
ulterioare.
(8)În vederea evitării riscului distrugerii unor documente relevante pentru investigaţii,
personalul de control poate proceda la aplicarea de sigilii în cadrul investigaţiilor desfăşurate
de ANSPDCP în situaţia nefinalizării investigaţiei în ziua în care aceasta a început, precum şi în
orice alte situaţii în care se justifică această măsură.
(9)Entitatea controlată are obligaţia să asigure integritatea sigiliilor aplicate până la ridicarea
acestora de către personalul de control. În cazul înlăturării sau distrugerii sigiliilor, personalul
de control va proceda potrivit prevederilor art. 61 din Codul de procedură penală în vederea
sesizării organelor de cercetare penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de rupere de sigilii
prevăzută de art. 260 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare.
(10)Personalul de control va consemna în procesul-verbal de constatare/sancţionare activitatea
de punere de sigilii, respectiv ridicarea acestora.
Art. 21
În cadrul efectuării investigaţiilor, personalul de control poate propune printr-o notă,
avizată/semnată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia,
efectuarea de expertize, în condiţiile legii.
Art. 22
(1)În cadrul investigaţiilor, personalul de control poate audia persoanele ale căror declaraţii
sunt considerate relevante şi necesare desfăşurării investigaţiei.
(2)Rezultatul audierii se consemnează de către personalul de control într-o notă de audiere,
semnată de participanţi. În situaţia în care persoanele audiate refuză să semneze nota de
audiere, se va face menţiune în acest sens pe respectivu
d)obiectul controlului;
e)datele de identificare ale entităţii controlate;
f)datele de identificare şi funcţiile reprezentanţilor entităţii controlate;
g)constatările rezultate în urma verificărilor efectuate;
h)descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei şi locului în care a fost săvârşită fapta,
a împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi, eventual, a pagubelor, a actului
normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia, precum şi a măsurilor
corective şi/sau a sancţiunii aplicate, dacă este cazul;
i)termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea, în cazul aplicării
unei sancţiuni contravenţionale;
j)dacă s-au ridicat documente sau alte materiale, felul şi natura acestora;
k)dacă reprezentanţii entităţii controlate, care au participat la activitatea de control, au refuzat
să consemneze obiecţiunile cu privire la conţinutul procesului-verbal de
constatare/sancţionare, după ce le-a fost adus la cunoştinţă acest drept;
l)menţiuni privind înmânarea/comunicarea procesului-verbal de constatare/sancţionare, în
copie, reprezentanţilor entităţii controlate;
m)motivele pentru care reprezentanţii entităţii controlate nu au semnat procesul-verbal de
constatare/sancţionare, cu indicarea datelor de identificare a martorului care atestă motivele
nesemnării procesului-verbal, în cazul în care acesta există, sau a motivelor care au condus la
întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor.
(3)Procesul-verbal de constatare/sancţionare se întocmeşte într-un singur exemplar, o copie a
acestuia înmânându-se reprezentantului legal sau desemnat al entităţii controlate.
(4)Procesul-verbal de constatare/sancţionare ştampilat de ANSPDCP se semnează pe fiecare
pagină completată de către membrii echipei de control şi de către reprezentanţii legali sau
desemnaţi ai entităţii controlate.
(5)În cazul în care reprezentantul legal sau desemnat al entităţii controlate nu este prezent
sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal de constatare/sancţionare, copia acestuia
se comunică în termen de cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poştă,
cu aviz de primire, prin afişarea la domiciliul sau sediul contravenientului sau, în mod
excepţional, prin intermediul executorilor judecătoreşti. Operaţiunea de afişare se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.
(6)Procesul-verbal de constatare/sancţionare este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
Art. 24
(1)Sancţiunile contravenţionale principale aplicate de ANSPDCP sunt avertismentul şi amenda.
(2)În urma investigaţiilor efectuate, prin procesul-verbal de constatare/sancţionare sau prin
decizie a preşedintelui ANSPDCP, se poate emite o avertizare pentru entitatea controlată, în
cazul în care există posibilitatea ca, prin operaţiunile de prelucrare pe care un operator sau o
persoană împuternicită de operator intenţionează să le efectueze, să se încalce legislaţia
aplicabilă. Decizia preşedintelui are la bază procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat
de personalul de control şi documentele aferente.
(3)Aplicarea sancţiunilor se face prin procesul-verbal de constatare/sancţionare încheiat de
personalul de control sau prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, în condiţiile legii.
(4)În situaţia în care cuantumul amenzii depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 300.000
euro, aplicarea amenzii se efectuează prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, care are la bază
procesul-verbal de constatare/sancţionare şi raportul personalului de control.
(5)În cazul prelucrărilor transfrontaliere care atrag competenţa ANSPDCP în calitate de
autoritate principală, precum şi în cazul în care autoritatea de supraveghere dintr-un stat
membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a acţiona în calitate de autoritate de
supraveghere principală, aplicarea sancţiunilor şi a celorlalte măsuri corective se efectuează
prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, care are la bază procesul-verbal de
constatare/sancţionare şi raportul personalului de control.
(6)În situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), deciziile se redactează de către personalul de
control, se avizează de către şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de control
care a/au efectuat investigaţia, şeful compartimentului care a propus investigaţia, după caz, şi
şeful compartimentului cu atribuţii de avizare a legalităţii, şi se semnează de preşedintele
ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.
Art. 25
(1)În urma efectuării investigaţiilor, pe lângă aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute
de lege, ANSPDCP poate dispune şi alte măsuri corective şi poate formula recomandări.
(2)Măsurile corective pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancţionare de către
personalul de control sau se pot dispune prin decizie a preşedintelui ANSPDCP, după caz.
(3)Măsurile corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite de
operator să respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, să asigure
conformitatea operaţiunilor de prelucrare cu dispoziţiile legale aplicabile, obligarea operatorului
să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor cu caracter personal
pot fi dispuse prin procesul-verbal de constatare/sancţionare sau prin decizie a preşedintelui
ANSPDCP.
(4)Măsurile corective care constau, după caz, în limitarea temporară sau definitivă, interdicţia
asupra prelucrării, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restricţionarea
prelucrării, notificarea acestor acţiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu
caracter personal, retragerea unei certificări sau obligarea organismului de certificare să
retragă o certificare eliberată sau să nu elibereze o certificare în cazul în care cerinţele de
certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, suspendarea fluxurilor de date către un
destinatar dintr-o ţară terţă sau către o organizaţie internaţională se dispun numai prin decizie
a preşedintelui ANSPDCP.
(5)Deciziile prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se redactează de către personalul
de control, se avizează de către şeful compartimentului/compartimentelor cu atribuţii de
control care a/au efectuat investigaţia, şeful compartimentului care a propus investigaţia, după
caz, şi şeful compartimentului cu atribuţii de avizare a legalităţii şi se semnează de
preşedintele ANSPDCP sau de înlocuitorul acestuia.
(6)Decizia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare
ale ANSPDCP şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale
operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, după caz, descrierea
faptelor şi a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea măsurii, indicarea
temeiului legal potrivit căruia se stabileşte şi se sancţionează fapta, măsurile corective aplicate,
termenul şi modalitatea de plată a amenzii, după caz, termenul de exercitare a căii de atac şi
instanţa de judecată competentă.
(7)Decizia prin care s-a dispus aplicarea măsurilor corective se comunică entităţii controlate.
(8)După expirarea termenului dispus pentru aplicarea măsurilor corective, în cazul în care
entitatea controlată nu a făcut dovada luării măsurilor dispuse de ANSPDCP, se poate efectua
o nouă investigaţie, cu respectarea prezentei proceduri.
(9)Urmărirea respectării măsurilor dispuse în urma efectuării investigaţiilor se realizează de
către personalul de control, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile.
Art. 26
Amenda administrativă, avertismentul şi avertizarea pot fi aplicate în mod distinct sau alături
de alte măsuri corective.
Art. 27
În cazul contravenienţilor care nu au făcut dovada achitării amenzii într-un termen de 15 zile
de la înmânarea, respectiv de la comunicarea procesului-verbal de constatare/sancţionare sau
a deciziei, echipa de control transmite titlul executoriu către organele de executare silită,
potrivit legii.
Art. 28
(1)Împotriva procesului-verbal de constatare/sancţionare şi/sau a deciziei de aplicare a
măsurilor corective, după caz, operatorul sau persoana împuternicită de operator poate
introduce contestaţie la secţia de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen
de 15 de zile de la data înmânării, respectiv de la data comunicării procesului-verbal de
constatare/sancţionare sau a deciziei preşedintelui ANSPDCP.
(2)Introducerea contestaţiei suspendă numai plata amenzii, până la pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti definitive.
Art. 29
(1)ANSPDCP poate dispune, prin decizie a preşedintelui, publicarea de către operator sau
persoana împuternicită de operator a oricărei măsuri corective aplicate, cu suportarea de către
aceştia a costurilor aferente, pe baza unei propuneri motivate sau a rezoluţiei preşedintelui.
(2)ANSPDCP poate dispune, prin decizie a preşedintelui, aplicarea unei amenzi cominatorii de
până la 3.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, în
cazul nerespectării măsurilor corective aplicate sau în cazul refuzului tacit sau expres de
furnizare a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investigaţie
ori în cazul refuzului de supunere la investigaţie, potrivit legii. Decizia preşedintelui ANSPDCP
constituie titlu executoriu.
Art. 30
Echipa de control poate propune prin notă avizată de şeful ierarhic/înlocuitorul acestuia şi
aprobată de preşedintele ANSPDCP/înlocuitorul acestuia sesizarea altor autorităţi competente,
după caz.
Art. 31
În cazul investigaţiilor efectuate la propunerea altor compartimente din cadrul ANSPDCP,
rezultatele investigaţiilor se comunică acestor compartimente cu avizul şefului
ierarhic/înlocuitorului, prin transmiterea unei note însoţite de o copie a procesului-verbal de
constatare/sancţionare.
CAPITOLUL III: Efectuarea investigaţiilor la sediul ANSPDCP
Art. 32
(1)În cazul investigaţiilor efectuate la sediul ANSPDCP, personalul de control desemnat
transmite o adresă de convocare a reprezentanţilor entităţii controlate, cu precizarea datei şi
orei de începere a investigaţiei. În adresă se menţionează obligaţia entităţii controlate de a se
prezenta la sediul ANSPDCP, după caz, cu documente, înregistrări relevante, echipamente
informatice în funcţie de obiectul controlului, actele de identitate ale reprezentantului
legal/persoanei împuternicite şi ale entităţii controlate, inclusiv cu ştampila în cazul autorităţilor
publice şi registrul de control, dacă este cazul.
(2)Investigaţiile la sediul ANSPDCP se desfăşoară cu respectarea regulilor corespunzătoare
aplicabile din prezenta procedură.
(3)În mod excepţional, după caz, procesul-verbal de constatare/sancţionare poate fi încheiat la
sediul autorităţii, fără convocarea reprezentanţilor entităţii controlate, atunci când se decide că
există dovezi suficiente/relevante pentru finalizarea investigaţiei, pe baza notei echipei de
control aprobate de şeful ierarhic.
(4)Entitatea controlată poate transmite obiecţiuni la procesul-verbal de constatare/sancţionare,
care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării
procesului-verbal de constatare/sancţionare.
(5)Procesul-verbal de constatare/sancţionare necontestat la instanţa competentă în termen de
15 zile, potrivit legii, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
(6)În cazul investigaţiilor la sediul ANSPDCP, procedura de întocmire, comunicare a procesuluiverbal de constatare/sancţionare şi a deciziilor preşedintelui ANSPDCP, precum şi de urmărire
a măsurilor dispuse prin procesul-verbal este cea aplicabilă în cazul investigaţiilor pe teren.
CAPITOLUL IV: Efectuarea investigaţiilor în scris
Art. 33
(1)În cazul investigaţiilor în scris, se transmite o adresă către entitatea controlată, întocmită de
titularul de lucrare şi semnată, după caz, de către şeful ierarhic sau preşedintele
ANSPDCP/înlocuitorii acestora, prin care se solicită informaţii, date şi documente necesare
soluţionării cazului supus investigaţiei. În adresă se menţionează obligaţia entităţii controlate
de a răspunde în scris, cu anexarea de dovezi în copii certificate pentru conformitate cu
originalul şi în cadrul termenului stabilit de ANSPDCP.
(2)În funcţie de răspunsul primit, se poate decide continuarea investigaţiei în scris sau pe
teren, cu respectarea regulilor corespunzătoare aplicabile, sau se poate decide finalizarea
investigaţiei prin încheierea procesului-verbal de constatare/sancţionare la sediul ANSPDCP.
(3)În cazul în care, în urma investigaţiilor în scris, nu au fost reţinute fapte de natură să
impună sancţionarea contravenţională a entităţii controlate, finalizarea investigaţiei în scris se
realizează printr-o notă de finalizare a investigaţiei, întocmită de personalul de control/titularul
desemnat, avizată de şeful ierarhic şi aprobată de preşedintele ANSPDCP, care poate delega
această atribuţie şefului compartimentului de control care a efectuat investigaţia.
(4)Entitatea controlată poate transmite obiecţiuni la procesul-verbal de constatare/sancţionare,
care fac parte integrantă din acesta, în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării
procesului-verbal de constatare/sancţionare.
(5)Procesul-verbal de constatare/sancţionare necontestat la instanţa
(5)În cazul investigaţiilor la autorităţile/organismele publice, sunt aplicabile, după caz,
prevederile prezentei proceduri.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 36
(1)Toate actele care trebuie comunicate entităţii controlate, cu excepţia celor prevăzute la art.
23 alin. (5), se transmit prin poştă cu confirmare de primire/fax/e-mail sau prin intermediul
executorilor judecătoreşti, în mod excepţional.
(2)Comunicarea actelor se efectuează de către personalul de control care a efectuat
investigaţia.
Art. 37
În cazul în care pentru efectuarea investigaţiilor devin incidente prevederile Regulamentului
general privind protecţia datelor referitoare la mecanismele de cooperare şi coerenţă, se aplică
în mod corespunzător dispoziţiile acestuia şi ale documentelor emise de Comitetul European
pentru Protecţia Datelor.
Art. 38
Modelul legitimaţiei de control şi modelul procesului-verbal de constatare/sancţionare sunt
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta procedură.
ANEXA nr. 1:
FOTO Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 20_ 20_
Preşedinte,
……………..
Legitimaţie de control
Nr. ………..
Nume ……………………………..
Prenume …………………………
Funcţia ……………………………
20_ 20_
ANEXA nr. 2:
Proces-verbal de constatare/sancţionare
Nr. ……………..
Încheiat astăzi: ……………. (data), …………………………. (localitatea, judeţul, ţara)
Subsemnatul/a, …………………………. (nume şi prenume), având funcţia de …………….,
legitimaţie de control nr. …………., …………………………. (nume şi prenume), având funcţia de
……………., legitimaţie de control nr. …………., …………………………. (nume şi prenume), având
funcţia de ……………., legitimaţie de control nr. …………., în cadrul Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza deciziei preşedintelui autorităţii nr.
…………. şi a împuternicirii aprobate de preşedintele autorităţii, înregistrată cu nr. ………….. din
……………., pentru efectuarea unei investigaţii (se completează/se barează, după caz.), la:
domnul/doamna, ……………………….. (nume) …………………. (prenume), domiciliat(ă) în
…………………. str. ………………. nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. …., posesor al cărţii/buletinului de
identitate seria …… nr. ……….., cod numeric personal ………….., având ocupaţia/funcţia de …………..
la ………….. (Se completează ocupaţia, funcţia şi locul de muncă numai în cazul în care aceste date
sunt relevante pentru obiectul controlului.)1
, cu sediul în …………………. str. ………………. nr. ……., bl.
…., sc. ….., ap. ….,
domnul/doamna, ……………………….. (nume) …………………. (prenume), domiciliat(ă) în
…………………. str. ………………. nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. …., posesor al paşaportului (alt
document de trecere a frontierei de stat) seria …… nr. ……….., statul emitent ……………, data
eliberării …………….., tichet de înscriere a contravenţiilor seria …… nr. ………..2
…………………………….. (denumire), cu sediul în …………………. str. ………………. nr. ……., bl.
…., sc. ….., ap. …., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ………….., cod de identificare fiscală
…………………, reprezentat(ă) prin domnul/doamna ……………………….. (nume) ………………….
(prenume), domiciliat(ă) în …………………. str. ………………. nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. …., posesor
al cărţii/buletinului de identitate seria …… nr. ……….., cod numeric personal …………..3
, având funcţia
de ……………………, în vederea verificării …………………………………………………… (obiectul
controlului, conform împuternicirii).
Am constatat următoarele:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
S-a constatat săvârşirea următoarelor fapte (Se menţionează fapta, data şi locul comiterii
acesteia, precum şi temeiul legal.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pentru faptele constatate, se aplică următoarele sancţiuni/măsuri corective (Se menţionează
distinct fiecare sancţiune aplicată şi/sau măsura corectivă, după caz.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege4
în termen de 15
zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal.
Alte menţiuni (obiecţii)/Nu au fost formulate obiecţii (Se completează/se barează, după caz.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anexe (documente certificate pentru conformitate cu originalul; înregistrări; plan de remediere
pentru autorităţile/organismele publice; autorizaţie judiciară etc.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Constatările de mai sus au rezultat în urma verificărilor şi discuţiilor purtate cu reprezentanţi ai
operatorului/împuternicitului:
1.Numele şi prenumele ……………………………….
Funcţia …………………………
Semnătura …………………….
2.Numele şi prenumele ……………………………….
Funcţia …………………………
Semnătura …………………….
3.Numele şi prenumele ……………………………….
Funcţia …………………………
Semnătura …………………….
Prezentul proces-verbal conţinând ………… pagini completate a fost întocmit într-un exemplar a
cărui fotocopie s-a înmânat azi, ………………., domnului/doamnei (reprezentant al
operatorului/împuternicitului) ……………………….. .
Contravenientul5
nu este de faţă |_| sau refuză |_|.
Se confirmă de către:
Martor: ……………………….. (nume) …………………. (prenume), domiciliat(ă) în ………………….
str. ………………. nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. …., posesor al cărţii/buletinului de identitate seria ……
nr. ……….., cod numeric personal ………………………………………
(semnătura)
Motivele care au condus la întocmirea procesului-verbal în lipsa unui martor:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
În aceste cazuri, procesul-verbal se comunică4
persoanei contravenientului în termen de cel
mult două luni de la data încheierii procesului-verbal, prin poştă, cu confirmare de primire |_|
Prin afişare la domiciliul/sediul contravenientului |_|
Fapt pentru care s-a încheiat procesul-verbal de afişare anexat, semnat de martorul
……………………….. (nume) …………………. (prenume), domiciliat(ă) în …………………. str.
………………. nr. ……., bl. …., sc. ….., ap. …., posesor al cărţii/buletinului de identitate seria …… nr.
……….., cod numeric personal ………………………………………
(semnătura)
Prin executor judecătoresc |_|
Prezentul proces-verbal de constatare/sancţionare constituie titlu de creanţă şi înştiinţare de
plată.
Vă înştiinţăm că aveţi obligaţia de a achita amenda prevăzută în procesul-verbal de
constatare/sancţionare nr. ……… din ………….. .
Potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, aveţi obligaţia ca în 15 zile de la înmânare/comunicare să achitaţi amenda
contravenţională, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.
Amenda se va achita în contul Trezoreriei Statului unde aveţi sediul fiscal, cod cont 20A350102,
în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare, urmând ca în acelaşi termen să
transmiteţi o copie de pe chitanţă sau ordin de plată Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Pentru contravenţiile constatate în baza prezentului proces-verbal, se poate face plângere la
instanţa competentă, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la comunicare.
Împuternicit al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Reprezentant al operatorului/împuternicitului/contravenient,
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Am primit fotocopia procesului-verbal6
.
Contravenient,
______
_
1
Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică, iar celelalte opţiuni se barează.
2
Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană fizică cetăţean străin, persoană fără
cetăţenie sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate, iar celelalte opţiuni se barează.
3
Se completează în cazul în care operatorul/împuternicitul/reprezentantul este persoană juridică, iar celelalte opţiuni se
barează.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de autoritate ce monitorizează aplicarea legislaţiei privind protecţia datelor
personale. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terţi. Datele dumneavoastră sunt stocate pe
perioada necesară îndeplinirii atribuţiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile. Persoanele ale căror date
personale sunt prelucrate de către ANSPDCP pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere,
restricţionare, de opoziţie în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 şi 21 din RGPD, precum şi dreptul de a depune o plângere
la ANSPDCP pentru modul de soluţionare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa
anspdcp@dataprotection.ro. Mai multe informaţii puteţi obţine accesând site-ul www.dataprotection.ro. 4
Prevederea este aplicabilă numai în cazul autorităţilor/organismelor publice, pentru contravenţiile stabilite în baza Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
5
Se bifează şi se completează opţiunea corespunzătoare, iar celelalte se barează.
6
Se semnează de către contravenient sau se barează de către agentul constatator, după caz.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 892 din data de 23 octombrie 2018

[sursa: https://www.dataprotection.ro]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *